BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Quý Cổ đông vui lòng xem tập tin đính kèm.
Trân trọng !
ĐHĐCĐ 2021