TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2021

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

Quý Cổ đông vui lòng xem tập tin đính kèm.(17/05/2021)

Download file here

ĐHĐCĐ 2021