THÔNG BÁO LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2021.

Quý Cổ đông vui lòng xem tập tin đính kèm.
Trân trọng !(17/05/2021)  

Download file here

ĐHĐCĐ 2021