THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2021

THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

Quý Cổ đông vui lòng xem tập tin đính kèm.
Trân trọng!(17/05/2021)

Download file here

ĐHĐCĐ 2021