TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ - QUY CHẾ HĐQT 2021

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY, QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Quý Cổ đông vui lòng xem tâp tin đính kèm.(17/05/2021)

Download file here

ĐHĐCĐ 2021